Kooren Foundation

De Kooren Foundation is ontstaan vanuit de gedachte van de familie Kooren dat iedereen een universeel recht heeft op gelijke kansen en mogelijkheden.

Kotug, het bedrijf van de familie Kooren,  is een innovatief en toonaangevend bedrijf in de sleepvaartindustrie. KOTUG opereert wereldwijd met havensleepdiensten, offshore en terminal sleepvaart, en doet bergingsoperaties.

Als familie willen wij graag duurzaam vormgeven aan maatschappelijke ondersteuning, speciaal in landen waar de onderneming actief is en in die landen waar de onderneming de komende jaren activiteiten zal ontplooien.

Voor diverse acties wordt ook medewerking verleend door het Kotugteam.

“Kooren Foundation creëert veilige havens en nieuwe kansen”

Bestuur

De Kooren Foudation is op 30 september 2016 opgericht. Grondlegger is de heer A.M. Kooren, tevens oprichter van sleepvaartbedrijf Kotug.

Het bestuur wordt gevormd door twee familieleden, Elzelien van Doorn-Kooren en Claire Kool-van Doorn en Jannie Verspuij – Bruijnis, financial administrator bij KOTUG.

Voorzitter

Elzelien van Doorn – Kooren

Penningmeester

Jannie Verspuij – Bruijnis

Secretaris

Claire Kool – van Doorn

Logo uitleg

De gedachte achter het logo van de Kooren Foundation, de vuurtoren, is dat schepen een veilige weg naar de haven wordt gewezen.

De Kooren Foundation heeft dit lichtbaken als voorbeeld gekozen voor haar streven naar de veilige weg die ze wil bieden voor nieuwe kansen.

De Kooren Foundation is opgericht door Ton Kooren, tevens oprichter van het familiebedrijf Kotug.

De Kooren Foundation is een familiestichting waarin de kinderen en kleinkinderen naar de wens van de familie duurzaam vorm geven aan maatschappelijke ondersteuning.

Ons motto:

“Het creëren van veilige havens en nieuwe kansen”.

Voor wie:

Kansarme en kwetsbare mensen in de landen waar Kotug actief is.

Onze middelen:

Donaties vanuit Kotug en “hands on” betrokkenheid van familie en Kotug werknemers.

Contact

Waalhaven O.z. 77
3087 BM Rotterdam

info@koorenfoundation.com

Onze ANBI-doelstelling:

Het zonder winstoogmerk financieel ondersteunen van organisaties en instellingen met sociale en ideële strekking die een algemeen maatschappelijk nut beogen, dan wel van personen die een algemeen maatschappelijk nut nastreven en die de ondersteuning door de stichting uitsluitend ten behoeve van dat nut aanwenden alsmede het ondersteunen van (natuurlijke) personen ten behoeve van persoonlijke ontwikkeling door middel van scholing en/of medische zorg en/of verbetering van de werk- en leefomstandigheden en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Verantwoording

De Stichting Kooren Foundation is opgericht op 30 september 2016.

Klik hier voor het financiële jaarverslag van 2016: Jaarrekening 2016

Klik hier voor het financiële jaarverslag van 2017: Jaarrekening 2017

Klik hier voor het financiële jaarverslag van 2018: Jaarrekening 2018

Klik hier voor het financiële jaarverslag van 2019: Jaarrekening 2019

Klik hier voor het financiële jaarverslag van 2020: Jaarrekening 2020

Klik hier voor het financiële jaarverslag van 2021: Jaarrekening 2021

Klik hier voor het financiële jaarverslag van 2022: Jaarrekening 2022

Beloningsbeleid

Allen die voor de Kooren Foundation werken, doen dat onbezoldigd. De stichting mag geen uitkeringen doen aan een oprichter of aan een bestuurder. Kosten die bestuurders in de uitoefening van hun functie maken, worden door de stichting aan hen vergoed.